Autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser - Lik praksis i nord, Del 2

Autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser - Lik praksis i nord, Del 2

Kontaktperson: Sven Olav Vea - telefon 75501924

 

Nyere forskning slår fast at mennesker med autismespekterforstyrrelser har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske lidelser. Slike vansker ble tidligere ofte oppfattet som en del av grunnlidelsen og sjelden tematisert som et eget behandlingskrevende felt. Vi står fortsatt i dag overfor store utfordringer både når det gjelder diagnostisering og tilpasset behandling av disse tilleggsvanskene. 

Med høstens konferanse ønsker vi å kaste lys over dette komplekse temaområdet, og har invitert foredragsholdere med høy kompetanse på så vel teoretisk forståelse som behandlingstilnærming.

Målgruppe:
Ansatte i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern og habilitering) i Helse Nord med ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av barn, unge og voksne.

Konferansen søkes godkjent som spesialistkurs/vedlikehold av spesialitet for leger og psykologer.  

Program
Torsdag 2. november
08.30 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 09.20 Innledning til konferansen
                       • Per Willy Antonsen
09.20 - 09.40 Perspektiver fra Helse Nord
                       • Jon Tomas Finnsson
09.50 - 10.20 Brukerperspektiv
                       • Gunnhild Berglen
10.30 - 12.00 Autismespekterforstyrrelser (ASD) og psykiske lidelser; gjenkjenning og forekomst
                       • Sissel Berge Helverschou
12.00 - 12.45 Lunsj
12.45 - 14.00 “Kognitiv atferdsterapi for angstlidelser hos personer med autismespektertilstander”
                       • Jon Fauskanger Bjåstad
14.15 - 16.00 Autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser; forebygging og behandling
                       • Sissel Berge Helverschou
16.15 - 18.00 Autismespekterforstyrrelser, traumer og personlighets-forstyrrelser
                       • Arvid Kildahl

Fredag 3. november
08.30 - 09.30 Presentasjon av Helse Nord - regionale funksjoner.
                       • Per Anders Johansen
                       • Bouwe Cornelis Strikwerda
09.45 - 11.30 Erfaringer fra bruk av Kiddie-SADS for kartlegging av psykiske tilleggslidelser hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser
                       • Elen Gjevik
11.30 - 12.45 Lunsj
12.15 - 14.15 Psykoedukasjon for personer med autismespektervansker og psykiske tilleggsvansker
                       • Elisabeth Wigaard
14.30 - 14.45 Hvordan kan spesialisthelsetjenesten bruke R-FAAT i forhold til autisme og psykiske lidelser?
                       • Kari Anne Pedersen
14.45 - 16.00 Paneldebatt

Oppsummering av konferansen v/Sven Olav Vea

Det vil kunne bli foretatt noen justeringer i det endelige programmet

Foredragsholdere:

Per Willy Antonsen, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og leder ved Consultant Liaison Team, BUPA Nordlandssykehuset.

Jon Tomas Finnsson, psykologspesialist og seksjonsleder ved Fagavdeling for psykisk helse, Helse Nord RHF.

Gunnhild Bergelen, leder for Autismeforeningen Finnmark.

Sissel Berge Helverschou, psykologspesialist og PhD, forsker ved NevSom. Doktorgradsavhandling om psykiske lidelser hos personer med ASD og utviklingshemming.

Arvid Kildahl, psykologspesialist ved Regional seksjon for psykiatri Oslo Universitetssykehus og tilknyttet NevSom. Medforfatter av publikasjoner om psykiske lidelser, ASD og utviklingshemming.

Jon Fauskanger Bjaastad, psykologspesialist med doktorgrad i klinisk psykologi, arbeider ved Klinikk for psykisk helse Stavanger og som forsker ved RKBU Vest. Har samarbeidet med Tony Atwood i doktorgradsarbeidet.

Per Anders Johansen, vernepleier og enhetsleder ved Psykiatrisk Innsatsteam (PIT) Nordlandssykehuset. PIT er en spesialisert regional tjeneste overfor mennesker med utviklingshemming og/eller ASD og psykiske lidelser.

Bouwe Cornelis Strikwerda, regional overlege ved Habiliteringsseksjonen UNN.

Elen Gjevik, overlege BUP Oslo, PhD med doktorgradsavhandling om ASD og komorbiditet.

Elisabeth Wigaard, psykologspesialist nevropsykologi, ansatt ved Regionalt senter for utviklingshemmede Vestre Viken HF og leder av pågående forskningsprosjekt.

Kari Anne Pedersen, regional rådgiver ved Regionalt Fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom
(R-FAAT).

Sven Olav Vea, vernepleier og enhetsleder ved Fagenhet for autisme, BUPA Nordlandssykehuset. 

Informasjon

Dato 02-11-2017 08:30
Slutter dato 03-11-2017 18:00
Påmelding fra 01.12.2016
Kapasitet 100
Registrert 68
Ledige plasser 32
Påmeldingsfrist 31-10-2017 23:55
Pris per billett Konferanseavgift kr.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Location Map