HMS Grunnkurs - Høsten 2017

HMS Grunnkurs - Høsten 2017

Grunnkurs i HMS høsten 2017 for verneombud, ledere og tillitsvalgte i Nordlandssykehuset.
Samlingene gjennomføres i sykehuset sentrum, Bodø. Møterom N01-032 og 033 (vis a vis apoteket)

Dag 1
23. okt. 2017 kl. 0815-1515 (rom N01.032 og 033)

Krav til arbeidsmiljøet og krav til arbeidsmiljøarbeidet
• AML: Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter
Roller i arbeidsmiljøarbeidet
• Arbeidsgiver, Arbeidstaker
• Vernetjenesten, AMU, KVAM
• Bedriftshelsetjenesten

Læringsmål dag 1
* Har oversikt over- og finner fram i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
* Forstår egen og andres rolle i arbeidsmiljø-arbeidet
* Kjenner organiseringa av HMS-arbeidet i NLSH

Dag 2
24. okt. 2017 kl. 0815-1530 (rom N01.032 og 033)

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften)
• Styringssystem på foretaksnivå
• Innføring og teori
• Kartlegging, mål og handlingsplaner
• Risikovurdering
• Avvik / avvikshåndtering, skader på personell
• Praktisk HMS-arbeid
Forberedelse til hjemmeoppgaver

Læringsmål dag 2
* Vet hva som menes med systematisk HMS-arbeid
* Kjenner elementene i Internkontrollarbeidet
* Kan bidra i arbeidet
* Kan kartlegge, utarbeide og gjennomføre forebyggende og korrigerende tiltak

Hjemmearbeidsoppgaver (24. okt – 3. nov)
Lov- og regelverk – gjøre seg kjent med
Praktisk øvelse på systematisk HMS-arbeid

Læringsmål hjemme-arbeidsoppgaver
* Øket kunnskap om kravene til arbeids-miljøet og arbeidsmiljø-arbeidet, samt praktisk erfaring med å utføre systematisk HMS-arbeid

Dag 3
7. nov. 2017 kl. 0815-1530 (rom N01.032 og 033)

Gjennomgang/presentasjon av hjemmeoppgavene
IA (Inkluderende arbeidsliv), oppfølging av sykmeldte
Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
• Kjemisk, biologisk, Sikkerhet og brann, Ergonomi, inneklima

Dag 4
8. nov. 2017 kl. 0815-1530 (rom N01.032 og 033)

Krav til det organisatoriske/psykososiale arbeidsmiljøet
• Krav i lovverket
• Konflikter, mobbing/trakassering, varsling/klage
• Vold / trusler
• Omstilling
• AKAN

Læringsmål dag 3 og 4
* Kjenner innhold i og intensjonen med inkluderende arbeidsliv
* Vet hvilke rutiner som gjelder i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere
* Kjenner kravene til arbeidsmiljøet
* kjenner til prosedyrene for konflikthåndtering, mobbing/trakassering, varsling, vold/trusler, omstilling og AKAN

Informasjon

Dato 23.10.2017
Slutter dato 24.10.2017
Registrert 34
Påmeldingsfrist 08-10-2017 23:55
Pris per billett Gratis
Kontaktperson Odd Leithe
Registrering for dette arrangementet er nå stengt